Stappenplan: Ik heb een zieke medewerker, wat nu?​

Uw medewerker meldt zich ziek en verschijnt niet op het werk. Dit hoeft niet meteen iets ernstigs te betekenen, maar u moet als werkgever wel direct enkele stappen ondernemen om het goed te regelen. Met dit stappenplan kunt u precies zien welke stappen u moet nemen vanaf de eerste dag van ziekmelding.

Hoe werkt het stappenplan?
  1. 01 U vult de eerste dag (datum) van ziekmelding in. Vanaf hier gaat het stappenplan lopen.
  2. 02 Bij elke stap die u als werkgever moet nemen volgt een aantal actiepunten.
  3. 03 Per stap zijn aanvullende artikelen te vinden met daarin extra informatie.
  4. 04 Daarnaast worden er ook verschillende diensten getoond die kunnen helpen bij het herstel van uw medewerker.
Druk op enter om te zoeken

Ziekmelden

Dag 1

Uw werknemer meldt zich ziek en verschijnt niet op het werk. Dit hoeft niet meteen iets ernstigs te betekenen, maar u moet als werkgever wel direct enkele stappen ondernemen om het goed te regelen.

Langdurig ziek

Week 1

Uw medewerker is al een week ziek thuis. Vanaf één week ziekte spreken we over langdurige ziekte. Hoewel veel ziekmeldingen meestal wel binnen een week opgelost zijn, kan er meer aan de hand zijn dan een eenvoudige griep.

Probleemanalyse

Week 6

Uw medewerker is nu langer dan zes weken ziek. Er moeten nu vanuit de Wet Verbetering Poortwachter meerdere stappen genomen worden. Vanuit de arbodienst of bedrijfsarts wordt er een Probleemanalyse opgesteld. Hierin staat waarom uw medewerker niet kan werken, wat de mogelijkheden tot herstel zijn en een inschatting wanneer uw medewerker weer aan het werk kan. Deze Probleemanalyse (of eventueel de verkorte analyse) wordt opgesteld aan de hand van informatie die ontvangen is vanuit u en uw medewerker.

Plan van aanpak

Week 8

In de 8e ziekteweek, of uiterlijk twee weken naar de Probleemanalyse, maakt u samen met uw medewerker een Plan van aanpak op voor de re-integratie. Dit doet u aan de hand van de Probleemanalyse die u ontvangen heeft via de bedrijfsarts of arbodienst.

In het Plan van aanpak staat beschreven wat er vanuit u en uw medewerker nodig is om weer aan het werk te gaan. U geeft beide uw visie op het re-integratietraject. Deze vult u in op een digitaal formulier van het UWV en ondertekent u beide. Een kopie hiervan komt in het re-integratiedossier.

Voortgangsgesprek

Week 12

Werk hervatten na herstel is eenvoudiger wanneer u regelmatig contact hebt onderhouden met uw medewerker. Voer minstens elke 6 weken een voortgangsgesprek met uw medewerker. Op deze manier blijft u in contact en kunt u samen het Plan van aanpak aanpassen indien nodig.

Tijdens deze contactmomenten evalueert u de voortgang van de re-integratie. Zowel u als uw medewerker kan hiervoor advies vragen van de bedrijfsarts. Uw medewerker heeft minimaal 1 keer per 6 weken contact met de bedrijfsarts. Mocht er behoefte zijn aan meer contactmoment, dan is dat altijd mogelijk. Dit geldt voor zowel u als uw medewerker.

42e weekmelding

Week 42

Uw medewerker is nu bijna 42 weken ziek. In het kader van de Wet Poortwachter moet u uw medewerker ziek te melden bij het UWV en NV Schade.

Het doorgeven van een langdurig zieke medewerker is van belang voor de uitkering die uw medewerker in de toekomst eventueel zal krijgen. Op dit moment blijft u natuurlijk nog steeds samenwerken aan re-integratie aan de hand van de Probleemanalyse en het Plan van aanpak.

Eerstejaars evaluatie

Week 52

Uw medewerker is nu bijna 1 jaar ziek. Volgens de Wet Poortwachter volgt er nu de Eerstejaarsevaluatie. Deze evaluatie vindt plaats tussen week 46 en 52 van ziekte.

In de Eerstejaarsevaluatie wordt stilgestaan bij de re-integratie-inspanningen van het afgelopen jaar. U bespreekt samen hoe het eerste jaar is verlopen en stelt de re-integratiedoelen eventueel bij voor het tweede ziektejaar. In deze doelen neemt u ook de adviezen uit de re-integratietoets mee. Hiervan maakt u een verslag voegt dat toe aan het re-integratiedossier.

Na de Eerstejaarsevaluatie ben u verplicht te starten met oriëntatie op werk buiten uw bedrijf, het zogenaamde ‘tweede spoor’. Hiervoor kunt u de hulp inschakelen van een re-integratiebedrijf.

WIA aanvraag

Week 88

Hebben alle inspanningen van het re-integratietraject niet geleid tot een terugkeer naar de werkvloer? Dan ontvangt uw medewerker in de 87e ziekteweek een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet binnen 3 weken, ingevuld, retour zijn bij het UWV.

Hierna beoordeelt het UWV het re-integratieverslag en wordt er een WIA-keuring uitgevoerd. Wanneer aan alle wettelijk eisen is voldaan start hierna de WIA-uitkering voor uw zieke medewerker.

Eindevaluatie

Week 91

Vraagt uw medewerker een WIA-uitkering aan? Dan stelt u uiterlijk in week 91 een Eindevaluatie op. Dit is het laatste onderdeel van het re-integratietraject. Hierin geeft u, samen met uw medewerker, aan wat de stand van zaken is van het gehele re-integratietraject. De Eindevaluatie is een onderdeel van het re-integratiedossier.

Twee jaar ziek

Week 104

De eerste twee jaar van ziekte van uw medewerker zijn voorbij. U heeft samen met uw medewerker het gehele re-integratietraject van de Wet Poortwachter doorlopen.